E C A M I N D I A

President List

ROLL OF HONOUR

LIST OF PRESIDENTS TILL DATE

1925-1929 K. S. GUZDER
1931-1932 N. R. KHAMBHATI
1932-1933 B. RAM HARI
1933-1934 N. N. ADJANIA
1934-1935 P. E. PATEL
1935-1936 I. B. DAMANLA
1936-1937 E. H. ASAVAID
1937-1938 K. S. GUZDER
1938-1939 F. K. MARSHALL
1939-1940 ALFRED LOBO
1940-1941 S. M. JASAWALA
1941-1942 G. CHARLES
1942-1943 Y. A. FAZALBHOY
1943-1944 S. T. EBURNE
1944-1945 V. M. THANAWALA
1945-1946 J. MAYMEN
1946-1947 N. R. KHAMBHATI
1947-1948 D. D. LAKHANPAL
1948-1949 V. Y. KAMAT
1949-1950 B. P. SHETH
1950-1953 Y. A. FAZALBHOY
1953-1954 S. N. JHAVERI
1954-1955 V. D. TREASURER
1955-1956 K. C. PATEL
1956-1957 P. E. PATEL
1957-1958 K. M. KOTHARI
1958-1959 K. C. DESAI
1959-1960 V. R. PATEL
1960-1961 D. M. DOCTOR
1961-1962 JACK SHELLIM
1962-1964 D. V. KHAMBHLA
1964-1965 A. M. GANDHI
1965-1967 D. V. KHAMBHLA
1967-1970 D. N. PURANDARE
1970-1971 D. M. DOCTOR
1971-1975 B. C. MOHANTY
1975-1981 HARIBHAI R. SHAH
1981-1984 SHIRISH JHAVERI
1984-1987 D. N. PURANDARE
1987-1993 P. D. NADKARNI
1993-1996 MINOO B. DALAL
1996-2001 SAILESH D. DOCTOR
2001-2007 UDAY S. CHITRE
2008-2013 PANKAJ D. MUNI
2013-2016 CHANDRAKANT A. BRID
2016-2019 KESHAV B. KALE
2019-2022 SUNIL V. BHURE
2022 WAMAN B. BHURE
Go To Top