E C A M I N D I A

General Secretaries List

ROLL OF HONOUR

LIST OF General Secretaries TILL DATE

1925 Mr. B. Ram Hari
1951-1952
1954-1956
Mr. K. C. Desai
1956-1958 Mr. Jack Shellim
1958-1962
1965-1966
1970-1976
Mr. S. H. Sampat
1967-1969 Mr. Haribhai Shah
1976-1982 Mr. Minoo B. Dalal
1982-1985 Mr. P. R. Parikh
1985-1987 Mr. Nitin Khambhati
1987-1988 Mr. Mahesh Brahmabhatt
1988-1989 Mr. Girish C. Parikh
1989-1998 Mr. Tushar Jambusaria
1948-1949
1953-1954
Mr. B. S. Kurwa
1963-1964 Mr. D. V. Mirashie
1999-2001 Mr. Uday Chitre
2001 - 2007 Shri Chandrakant Brid
2007-2013 Shri Kamlesh Shah
2013-2016 Shri Anil Gachake
2016-2019 Mr. Sunil Bhure
2019-2022 Shri Milind Naik
2022 to Till date Shri Devang Thakur
Go To Top