Role of Honour

Chairman

Sr. No. Name Years
1 Shri. Bhaskar D.Ranade 1984 – 86
2 Shri. Shashikant Chitale 1986 – 89
3 Shri. Sudhakar Sheth 1989 – 93
4 Shri. Kesarimal Oswal 1993 – 96
5 Shri. Ravikumar Gadkari 1996 – 98
6 Shri. Chintamani Bapat 1998 – 2001
7 Shri. Suresh Mandale 2001 – 2004
8 Shri. Shirish Deodhar 2004 – 2005
9 Shri. Sunil Gaikwad(Officiating ) 2005 – 2006
10 Shri. waman Bhure 2006 – 2009
11 Shri. Rajiv Jatkar 2009 – 2012
12 Shri. Milind Naik 2012 – 2015
13 Shri. Sunil Gaikwad 2015 – 2019
14 Shri. Amarnath Patil 2019 – Till Date

Honorary Secretary

Sr.No. Name Years
1 Shri.Mahendrasing Makhija 1984 – 86
2 Shri. Nandkumar wadekar 1986 – 89
3 Shri.Sharad Bavdekar 1989 – 92
4 Shri. Jayant Sardesai 1992 – 94
5 Shri. Prabhakar patil 1994 – 96
6 Shri.Suhas Sane 1996 – 99
7 Shri.Suresh Mandale 1999 – 2001
8 Shri.Milind Naik 2001 – 2005
9 Shri. Rajendra Sinnarkar( Officiating )
10 Shri.Kripashankar Misra 2005 – 2007
11 Shri Sanjay Kolhatkar 2007 – 2013
12 Shri Amarnath Patil 2013 – 2019
13 Shri Sanjay Kolhatkar 2019 – Till Date