President List

ROLL OF HONOUR

List of PRESIDENTS till Date

1925-29 K. S. GUZDER
1929-31 A. B. DARUKHANAWALA
1931-32 N. R. KHAMBHATI
1932-33 B. RAM HARI
1933-34 N. N. ADJANIA
1934-35 P. E. PATEL
1935-36 I. B. DAMANIA
1936-37 E. H. ASAVAID
1937-38 K. S. GUZDER
1938-39 F. K. MARSHALL
1939-40 ALFRED LOBO
1940-41 S. M. JASAWALA
1941-42 G. CHARLES
1942-43 Y. A. FAZALBHOY
1943-44 S. T. EBURNE
1944-45 V. M. THANAWALA
1945-46 J. MAYMEN
1946-47 N. R. KHAMBHATI
1947-48 D. D. LAKHANPAL
1948-49 V. Y. KAMAT
1949-50 B. P. SHETH
1950-53 Y. A. FAZALBHOY
1953-54 S. N. JHAVERI
1954-55 V. D. TREASURER
1955-56 K. C. PATEL
1956-57 P. E. PATEL
1957-58 K. M. KOTHARI
1958-59 K. C. DESAI
1959-60 V. R. PATEL
1960-61 D. M. DOCTOR
1961-62 JACK SHELLIM
1962-64 D. V. KHAMBHLA
1964-65 A. M. GANDHI
1965-67 D. V. KHAMBHLA
1967-70  D. N. PURANDARE
1970-71 D. M. DOCTOR
1971-75 B. C. MOHANTY
1975-81 HARIBHAI R. SHAH
1981-84 SHIRISH JHAVERI
1984-87 D. N. PURANDARE
1987-93 P. D. NADKARNI
1993-96 MINOO B. DALAL
1996-01 SAILESH D. DOCTOR
2001-07 UDAY S. CHITRE
2008-13 PANKAJ D. MUNI
2013-16 CHANDRAKANT A. BRID
2016-19 KESHAV B. KALE
2019-22 SUNIL V. BHURE
2022 WAMAN B. BHURE